ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μεταφορές-Εισαγωγές –Εξαγωγές-Εσωτερική διακίνηση

Παρεχόμενες καλύψεις:

 • Κατά παντός κινδύνου (κάλυψη ρήτρας «Α» all risks)
 • Απλών κινδύνων (κάλυψη ρήτρας «C»):
 • Ιδιόκτητων ΦΔΧ Εθνικών Μεταφορών
 • Ιδιόκτητων ΦΔΧ Διεθνών Μεταφορών
 • Μεταφορικών εταιριών με ιδιόκτητα ΦΔΧ (Εθνικές / Διεθνείς Μεταφορές)
 • Διαμεταφορικών εταιριών

Υποχρεωτική αποζημίωση πελατών σε περίπτωση ζημίας, κατά την μεταφορά του εμπορεύματος.

Ως μεταφορέας, γνωρίζετε ότι από το 2011, βάσει νόμου, είστε υποχρεωμένος να αποζημιώνετε τους πελάτες σας σε περίπτωση που τα εμπορεύματα που μεταφέρετε υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά τους από εσάς.

Ένα τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για σας και την επιχείρησή σας, όταν οι ιδιοκτήτες των εμπ/των απαιτήσουν αποζημίωση.

Τα προγράμματα ασφάλισης μεταφορέων, σας επιτρέπουν, να έχετε ασφαλιστική κάλυψη για τις ζημιές που μπορεί να συμβούν στα εμπορεύματα που μεταφέρετε.

Οι βασικές καλύψεις του προγράμματος περιλαμβάνουν ζημιές που τυχόν θα συμβούν στα μεταφερόμενα εμπ/τα από:

 • Πυρκαϊά, Εκρηξη, Κεραυνό
 • Ανατροπή και/ή πτώση του οχήματος σε βάραθρα.
 • Σύγκρουση του οχήματος με άλλα μέσα μεταφοράς και πρόσκρουση του οχήματος, όχι του φορτίου, σε σταθερά ή κινητά σώματα, εκτός από ρείθρο πεζοδρομίου.
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, κατακλυσμός, υπερχείλιση ποταμών και λιμνών, πτώση φράγματος, χιονοθύελλες, κατολισθήσεις χωμάτων και λίθων, χιονοστιβάδες, τυχαία πτώση άλλων σωμάτων στο οδικό δίκτυο, πτώση γεφυρών, καθιζήσεις δρόμων.

Προαιρετικά, μπορούν να καλυφθούν και ζημιές στα μεταφερόμενα εμπ/τα από:

 • Ολική κλoπή τoυ εμπoρεύματoς κατά τη διάρκεια της οδικής μεταφoράς
 • Διαβροχή του εμπορεύματος από γλυκά η όμβρια ύδατα
 • Μικροζημιές ( θραύσεις, χτυπήματα, γδαρσίματα & ροές υγρών)
 • Κίνδυνοι φορτοεκφόρτωσης
 • Μικροκλοπή και έλλειμμα