ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ

Η Νομική Προστασία των αιρετών (Περιφερειάρχες-Δήμαρχοι-Αντιδήμαρχοι κτλ):

Αποτελεί ένα δικαίωμα που συμβάλλει και προωθεί την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους, την προαγωγή των πρωτοβουλιών τους, καθώς και την λήψη αποφάσεων που ο ρόλος τους απαιτεί.

Στην κατηγορία των αιρετών μπορούν να καταταγούν οι δήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών, εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, περιφερειάρχες, αντί-περιφερειάρχες, και περιφερειακοί σύμβουλοι.

Οι ανωτέρω μπορούν να απολαμβάνουν πλέον μία πλήρη Νομική Προστασία, τόσο στις περιπτώσεις της ποινικής τους δίωξης όσο και στις περιπτώσεις αστικών και πειθαρχικών διώξεων έτσι ώστε να μπορέσουν να θωρακιστούν πλέον για τις τεράστιες αστικές ευθύνες που έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν.3852/2010 (Καλλικράτης).

Της ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος με την ιδιότητά του ως αξιωματούχος για την αναληφθείσα δραστηριότητα και υπό την ιδιότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, εφόσον ασκείται νομίμως.

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται:

Για την ποινική υπεράσπιση των αιρετών, κατόπιν ασκήσεως σε βάρος τους ποινικών διώξεων για πταίσματα και πλημμελήματα που τελούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επ΄ευκαιρία ασκήσεώς τους, εξαιρουμένων των ατιμωτικών πλημμελημάτων, δηλαδή: της παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, δωροδοκίας, εκβίασης, κλοπής, υπεξαίρεσης, απιστίας, απάτης, καταπίεσης, αιμομιξίας, μαστροπείας, σωματεμπορίας, παράνομης διακίνησης αλλοδαπών, παράβασης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, λαθρεμπορίας.

Η κάλυψη αφορά σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας (πρώτο και δεύτερο βαθμό),αρχομένης από την προδικασία έως και την τελική παραπομπή του αιρετού στο ακροατήριο.

Για την προστασία του ασφαλισμένου από πειθαρχικές διώξεις που ασκούνται από εποπτεύουσες αρχές και περιλαμβάνει την υποστήριξη σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας.

Για την προστασία σε υποθέσεις καταλογισμού των αιρετών, στο πλαίσιο της αστικής ευθύνης που υπέχουν έναντι του Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτη)

Για την υποβολή μήνυσης για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, εξύβρισης και δυσφήμισης, καθώς και παράσταση πολιτικής αγωγής.

Ο ασφαλισμένος μας όταν δεχθεί ψευδή μήνυση, ή εξύβριση, δυσφήμιση, Ποινικολόγος αναλαμβάνει τόσο την σύνταξη της μήνυσης όσο και την παράσταση στο ακροατήριο προς υποστήριξή της και ως πολιτικώς ενάγων.

Για την παροχή Νομικών Συμβουλών, σχετικά με τις ανωτέρω ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα δηλωθούν.

*Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών Δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά την διάρκεια της ασφάλισης.