ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Καλύψεις Ασφάλειας Φωτοβολταϊκών συστημάτων:

Καλύπτεται οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη φυσική / υλική απώλεια ή ζημία φωτοβολταϊκού συστήματος στοιχείου ή/και επακόλουθη απώλεια μικτών εσόδων (εντός της περιόδου αποζημίωσης που αναγράφεται κατωτέρω) λόγω Διακοπής Παροχής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ, συνεπεία άμεσης υλικής ζημίας, κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων.

Παρεχόμενες καλύψεις

 1. Πυρκαγιά – άμεση πτώση κεραυνού
 2. Ζημιές από καπνό
 3. Ευρεία έκρηξη
 4. Πυρκαγιά από δάσος
 5. Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 6. Κακόβουλη βλάβη
 7. Τρομοκρατικές ενέργειες
 8. Ζημιά πυρκαγιάς / έκρηξης λόγω βραχυκυκλώματος μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ζημία ιδίου βραχυκυκλωθέντος μηχανήματος) μέχρι το 10% του προς ασφάλιση κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και ετησίως
 9. Ζημιά λόγω βραχυκυκλώματος (ζημία ιδίου βραχυκυκλωθέντος μηχανήματος) υπέρτασης, επαγωγικών ρευμάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέχρι το 10% του προς ασφάλιση κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και ετησίως
 10. Πλημμύρα – καταιγίδα – θύελλα, χιόνι – χαλάζι Όριο ευθύνης το 100% του ασφαλιστικού ποσού των εγκαταστάσεων για κεφάλαια μέχρι 50.0000,00 ΕΥΡΩ & το 50% για κεφάλαια από 50.000,00 ΕΥΡΩ μέχρι και 400.000,00 ΕΥΡΩ

Επιπλέον Δωρεάν Παρεχόμενες καλύψεις

 1. Πτώση αεροσκαφών
 2. Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
 3. Κλοπή με διάρρηξη και / ή αναρρίχηση και / ή ληστεία, ζημιές στον εξοπλισμό
 4. Αποκομιδή συντριμμάτων μέχρι ποσοστού 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και ετησίως
 5. Αμοιβές και έξοδα αρχιτεκτόνων κλπ επαγγελματιών ως και έξοδα αδειών κλπ σχετικών απαιτήσεων δημοσίων αρχών μέχρι ποσοστού 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και συνολικά το έτος
 6. Σεισμός (Προαιρετικά) Απώλεια εσόδων (διαφυγόντα κέρδη λόγω ολικής ή μερικής παύσης λειτουργίας των φωτοβολταικών συστημάτων) Συνέπεια καλυπτομένων κινδύνων.

OΡΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ

Για επαγγελματική χρήση: Για ασφαλιζόμενο ποσό εγκαταστάσεων από 50.000,00 ευρώ – 100.000,00 ευρώ: 5.000,00 ευρώ με μέγιστη κάλυψη 4 μήνες (1.250,00 ευρώ το μήνα). Για ασφαλιζόμενο ποσό εγκαταστάσεων από 100.001,00 ευρώ – 400.000,00 ευρώ: 15.000,00 ευρώ με μέγιστη κάλυψη 6 μήνες (2.500,00 ευρώ το μήνα).

Το συνολικό κεφάλαιο προκύπτει από το άθροισμα του κεφαλαίου υλικών ζημιών και απωλείας εσόδων. Τα επιμέρους όρια ευθύνης συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, δεν το προσαυξάνουν.

Προϋποθέσεις

 1. Καθαρό ιστορικό ζημιών
 2. Η προς ασφάλιση φωτοβολταϊκή εγκατάσταση θα καλύπτεται μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και παράδοσης στον ασφαλισμένο και πάντα μετά την σύνδεσή της με το δίκτυο της ΔΕΗ και την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας.
 3. Τήρηση όλων των μέτρων φυσικής ασφάλειας, σαν να μην υπήρχε η παρούσα ασφάλιση, καθώς και όλων των εκ του Νόμου προβλεπομένων μέτρων προληπτικής και κατασταλτικής πυροπροστασίας.
 4. Ύπαρξη μέτρων προστασίας έναντι κεραυνού, υπερτάσεων και επαγωγικών ρευμάτων (εσωτερική και εξωτερική) καθώς και θεμελιακής γείωσης. Πρέπει να υπάρχει η σχετική μελέτη και εφόσον ζητηθεί, να αποστέλλεται στην εταιρία.
 5. Δεν καλύπτονται ζημίες από φυσιολογική φθορά ή κακή χρήση
 6. Εξαιρούνται ζημίες κατά την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και/ή συντήρησης
 7. Εξαιρούνται της καλύψεως οι γραμμές και τα δίκτυα διανομής ρεύματος τα οποία δεν είναι ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου
 8. Η κάλυψη κλοπής σε κινητό εξοπλισμό εν υπαίθρω δεν παρέχεται
 9. Η κάλυψη φυσικών φαινομένων δεν ισχύει για εξοπλισμό εν υπαίθρω ο οποίος δεν έχει τέτοια προδιαγραφή και σχεδιασμό. Εξαιρούνται ζημίες από παγετό ακόμη και αν αυτές είναι συνέπεια της πτώσης χιονιού ή και χαλαζιού.

Προσοχή

 • Η κάλυψη του κινδύνου σεισμού κατ’ εξαίρεση μπορεί να δοθεί υπό την ρητή προϋπόθεση ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια έκδοσης μετά το 1960 και δεν έχουν υποστεί ζημίες από προηγούμενο σεισμό μέχρι σήμερα καθώς και ο εξοπλισμός έχει σχεδιασθεί και εγκατασταθεί με αντισεισμικές προδιαγραφές.
 • Κατά την διάρκεια θερμών εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα υποχρεωτικά εκ του νόμου μέτρα προστασίας(πυροσβεστική διάταξη άρθρο.
 • Βάσει των οδηγιών και ορισμών του κατασκευαστή να γίνεται τακτική προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση και έλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ύπαρξη υπογεγραμμένης, από τον αρμόδιο τεχνικό βεβαίωσης ελέγχου, συντήρησης.
 • Η κάλυψη κλοπής για εγκαταστάσεις για επαγγελματική χρήση, παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι η προς ασφάλιση εγκατάσταση έχει πλήρη περίφραξη ύψους άνω των 2,00 μέτρων, κλείδωμα εισόδων με κλειδαριές ασφαλείας, επαρκής νυχτερινός φωτισμός, φύλαξη και/η περιπολία από προσωπικό υπηρεσίας φύλαξης και/ή ύπαρξη συστήματος συναγερμού συνδεδεμένου με εταιρία φύλαξης και/ή Αστυνομία.
 • Εάν η εταιρία κρίνει σκόπιμο, σας ενημερώνουμε ότι, πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης, θα επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις πραγματογνώμονας της ασφαλιστικής εταιρίας.